Vilkår og leiebetingelser

Brukervilkår for leie av våre leiligheter i København

Vilkår og leiebetingelser

1. Generell informasjon om leieavtalen.
ApartmentinCopenhagen Aps. er i det følgende omtalt som Utleier. Utleier er bemyndighet av Eier av de utleieobjekter som Utleier har adgang til, til å leie disse ut på vegne av Eier.

2. Reservasjon.
Leietaker skal bestille gjennom Utleiers eller samarbeidspartners bestillingsformular og samtidig akseptere Utleiers vilkår og betingelser. Leieavtalen er bindende og Leietaker blir ansvarlig for leieavtalen overfor Utleier og Dansk lov. Et depositum på 25% av leien skal betales straks ved bekreftelse på leien. Restbeløbet forfaller senest 14 dager før ankomst. Hvis ikke restbeløbet er betalt innen 14 dager før ankomst, forbeholder Utleier seg retten til å annullere reservasjonen. Skjer reservasjonen senere enn 14 dager før ankomst, kreves det fulle beløp betalt for hele leien. Ved mottakelse av restbeløpet fra Leietaker vil Utleier per e-mail sende en voucher til Leietaker med angivelse av adresse på utleieobjektet, samt ruteanvisning og kontaktperson.
Ved ankomst skal Leietaker framvise den tilsendte voucher til Eier av det leide objekt eller dennes representant som skaffer adkomst til utleieobjektet. Ingen andre dokumenter vil bli akseptert. Voucheren er personlig og er kun gyldig for den personen som framkommer på voucheren, og voucheren kan ikke overdras til andre. Eier eller dennes representant, vil avvise adkomst til utleieobjektet, hvis antallet personer overstiger det antall som er anført på voucheren. Hvis det er endringer i antall personer under oppholdet i leiemålet, skal Utleier informeres på forhånd, i motsatt fall kan eier eller dennes representant, anmode Leietaker om å forlate utleieobjektet, hvor også det innbetalte leiebeløp tapes.
Alle endringer eller spesielle forespørsler vedrørende utleieobjektet skal aksepteres per e-mail av Utleier før ankomst til utleieobjektet.

3. Priser.
Leieprisene er sesongavhengige og oppgis som dagspriser. Ekstraytelser, som er anført ved hvert utleieobjekt, kommer i tillegg til leieprisen. Den anførte prisen er en integrert del av de gjeldende betingelser, og eventuelle agenter eller turoperatører har ikke myndighet til å endre de oppgitte priser.

4. Betaling.
Betaling kan skje ved bankoverførsel uten omkostninger for Utleier, eller ved betaling med kredittkort (Visa eller Mastercard). Ved bankoverførsel skal leiers navn, reservasjonsnummer og leiemålets referensenummer spesifiseres. Hvis ikke disse krav oppfylles er reservasjonen ugyldig. Betaling i annet enn Euros aksepteres ikke.

5. Ankomst og Avreise.
Leier kan ankomme utleieobjektet på ankomstdagen mellom kl.: 17.00-00.00 (avvikelser skal bekreftes av Utleier per e-mail før ankomst). Enhver endring av ankomsttidspunkt skal opplyses til
Utleier i kontortid (Mandag til Fredag mellom kl.: 9.00-17.00) forut for ankomst, for å unngå at Eier eller dennes representant avviser adkomst til utleieobjektet. I tilfelle av uventet sen ankomst, skal leier underrette Utleier.
Skulle Eier eller dennes representant ikke være i stand til å akseptere en sen ankomst, er alle omkostninger vedr. hotellopphold og ekstrautgifter for Leietakers regning. Må Eier eller dennes representant vente utover det avtalte ankomsttidspunkt, kan Eier eller dennes representant kreve «et for sent ankomst gebyr». Ved ankomst må Leietaker vise Eier eller dennes representant voucheren samt Leietakers og dennes reisefølges identitetsbeviser. Hvis det under Leietakers opphold i utleieobjektet skjer endringer i personsammensetningen, kan Eier eller dennes representant kreve at Leietaker forlater utleieobjektet uten rett til kompensasjon. Det kan også tenkes at det vil være nødvendig å trekke fra ekstra omkostninger fra sikkerhetsdepositumet. Leietaker skal forlate utleieobjektet mellom kl: 08.00-10.00 (med mindre annet er avtalt skriftlig per e-mail) etter å ha avlevert nøkler til Eier eller Eiers representant, slik at det kan foretas inspeksjon og kontroll av utleieobjektet.

6. Sikkerhetsdepositum
Leietaker skal betale et sikkerhetsdepositum eller oppgi kredittkort opplysninger som sikring for mulige skader eller til dekning av ekstra omkostninger, som ikke er inkludert i leieprisen. Depositumet skal betales i Euros som anført på bestillingsinformasjonen. Depositum eller kredittkort opplysninger skal innbetales/avgis til Eier eller dennes representant ved mottakelse av nøkler til utleieobjektet. Depositumet vil bli tilbakebetalt til Leietaker ved avreise, med mindre skader på utleieobjektet eller påførte ekstraomkostninger fører til hel eller delvis tilbakeholdelse av sikkerhetsdepositumet. Leiers erstatningsansvar kan aldri kun begrense seg til depositumets størrelse.

7. Rengjøring.
Sluttrengjøring er obligatorisk for alle leiligheter. Betaling for sluttrengjøring er anført i leieavtalen. Ved ankomst vil Leietaker finne utleieobjektet i rengjort og ordentlig stand.

8. Elektrisitet, vann og gass
I høysesongen er elektrisitet., gass og vann inkludert i leiebeløpet, med mindre annet fremgår av leieavtalen. Utenfor høysesongen kan betaling for elektrisitet, gass og vann skje i forhold til forbruk eventuelt faste priser.

9. Husdyr.
Husdyr har ikke adgang til utleieobjektet, med mindre Utleier eksplisitt per e-mail har akseptert at husdyr er akseptert.

10. Leietakers forpliktelser.
Leietaker er ansvarlig for korrekt oppførsel og adferd under oppholdet i utleieobjektet.
Skulle Leietakers adferd avvise fra dette kodeks, har Eier eller dennes representant rett til straks å be Leietaker om å forlate utleieobjektet. Leietaker har i denne situasjonen ikke krav på erstatning på innbetalt leie. Utleieobjektet kan hverken anvendes til, eller anmeldes til myndigheterne som permanent bolig eller som Leietakers sommerhus, og Leietaker har ikke ret til at udføre nogen form for erhvervsmæssig eller håndværksmæssig aktivitet.
Leietaker er forpliktet til å sørge for ansvarsforsikring i et anerkjent forsikringsselskap. Leietaker kan ta ansvar- og avbestillingsforsikring via AIC.

11. Klager
Beskrivelsen av utleieobjektene er laget i god tro. Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for endringer Eier har foretatt uten å gjøre Utleier oppmerksom på dette. Hvis Leietaker retter en klage i forhold til utleieobjektet, skal det skje på ankomstdagen og bekreftes skriftlig innen 24 timer etter ankomst. Leilighetikøbenhavn.no’s kontor er åpent mandag til fredag fra 9.00-17.00 på tel: +45 77345645 , og i nødstilfelle på el +45 25626789 eller e-mail adressen: info@apartmentincopenhagen.com.
Klager vil ikke bli behandlet og akseptert med mindre nevnte prosedyre følges. Utleier har rett til å inspisere utleieobjektet for å få bekreftet Leietakers klage.
Hvis klagen aksepteres vil Leietaker bli kompensert forholdsmessig. I særlige tilfelle forbeholder Utleier seg retten til å flytte Leietaker til et annet utleieobjekt. Hvis prisen på dette utleieobjektet er mindre enn prisen på det opprinnelige utleieobjekt, vil Leietaker bli kompensert for forskjellen. Er prisen på erstatningsutleieobjektet høyere enn det reserverte utleieobjekt, vil Utleier dekke meromkostningen. Aksepterer Leietaker et erstatningsutleieobjekt, kan ingen ytterligere erstatning kreves av Leietaker.
Hvis det ikke finnes et tilgjengelig erstatningsutleieobjekt, vil Utleier refundere Leietaker det fulle leiebeløp. Utleier vil under ingen omstendigheter betale hotell eller andre overnattingsomkostninger. Hvis en Leietaker forlater et utleieobjekt, uten at Utleier har hatt mulighet til å undersøke årsaken til en klage, mister Leietaker rett til kompensasjon. Hvis Leietaker klager uten å fortsatt bo i utleieobjektet, mister Leietaker retten til kompensasjon. Utleier vil ikke akseptere klager som går på værforhold, tilstedeværelse av innsekter, midlertidig vann eller elektrisitetsmangel.
Utleiers leiligheter er ikke hotellværelser, men private hjem. Disse hjem avspeiler Eiers smak og danske tradisjoner. Disse forhold kan ikke ansees å inngå som et element i en klage.

12. Utstyr
Utleiers leiligheter har fullt utstyrt kjøkken med kjøleskap og komfyr. Sengene er forsynt med dyner og hodeputer. Sengetøy og håndklær tilveiebringes av Eier eller Utleier. Barnestoler og barnesenger kan skaffes til veie for en pris av 15,- euros per enhet.

13. Avbestilling
For bestillinger gjort etter 1. oktober 2020:
Skulle Leietaker, uansett av hvilken årsak, avbestille sin reservasjon, vil følgende avbestillingsbetingelser bli brukt:
- Leietaker avbestiller oppholdet 14 dager før ankomst og får 100% refusjon.
- Leietaker avbestiller oppholdet mellom 0-13 dager før ankomst og får refundert 0%.
Merk: Hvis bookingen er betalt (eller delvis betalt) med en kredittkupong/ credit voucher, refunderes ikke kredittkupongbeløpet.

Endring av datoer for en reservasjon kan forespørres, men kun hvis det forespørs innen perioden for gratis avbestilling og forutsatt at eiendommener den samme.
For endringer i en opprinnelig bestilling, påføres det bestillingen et ekspedisjonsgebyr på 50,- euros. Hvis ikke eiendommen er den samme, vil endringen bli betraktet som en avbestilling og behandlet etter gjeldende avbestillingsgebyrer.
Leieprisene inneholder ikke avbestillingsforsikring.

Skulle Utleier bli tvunget av omstendigheter Utleier ikke har innflytelse på, vil Utleier tilby Leietaker en tilsvarende eller bedre leilighet. Hvis prisen på dette alternativ er lavere enn prisen på Leietakers opprinnelige utleieobjekt, vil Utleier refundere Leietaker forskjellen. Hvis prisen er høyere enn det opprinnelige utleieobjekt vil Utleier dekke denne forskjellen. I tilfelle hvor Utleier ikke kan finne erstatningsutleieobjekt, vil Utleier tilbakebetale Leietaker den fulle leie, og ingen ytterligere erstatning vil ytes Leietaker.

Viktig: Vær oppmerksom på at hvis du har bestilt gjennom en partner eller i situasjoner med forhandling om spesielle priser og betingelser, kan avbestillingsreglene avvike fra ovenstående. Vi bruker vilkårene du har akseptert ved bestilling.

14. Verneting
Enhver rettslig tvist vedrørende reservasjoner eller utleieobjektet kan kun avgjøres ved en dansk rettsinstans og i henhold til gjeldende dansk rett. Aksept av Utleiers bestillingsformular og betaling av leie impliserer samtidig aksept av Utleiers vilkår og betingelser.
Utleiers ansvar er begrenset til utleievirksomhetens ansvar i henhold til gjeldende dansk rett. Skulle noen av betingelsene i nåværende kontrakt bli endret som følge av endringer i dansk rett, kan det ikke settes spørsmålstegn ved gyldigheten i nåværende betingelser.

15. Forbrukerbeskyttelse.
For å kunne gjennomføre en reservasjon, har Utleier behov for visse personlige informasjoner fra Leietaker. Utleier er ansvarlig for administrasjon av disse opplysninger, og vil bevare disse informasjoner sikkert. Disse data vil utelukkende bli brukt av Utleier for å bekrefte en reservasjon og å være i stand til å kommunisere med Leietaker per dags dato samt i framtiden.
Opplysningene vil ikke under noen omstendighet tilfalle en 3. part ( eneste unntakelse er i tilfelle av kontraktuelle eller rettslige forpliktelser).

ApartmentinCopenhagen Aps
Århusgade 21
2100 København Ø
Danmark
Virksomhetsregistrering: 32660037